Všeobecné obchodní podmínky

vyhlášené společností

OFFICE SYSTEM s.r.o., Prostějov, Vápenice 17, IČO 26900467, 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43849

(shora uvedená společnost dále také jen „společnost” nebo „prodávající”)
s platností od 6. 1. 2023
(aktuální znění vždy na www.office2000.cz)

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), společností OFFICE SYSTEM s.r.o., IČ: 269 00 467, se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov (dále jen „prodávající“). 

1.2.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu nacházejícího se na webových stránkách: https://www.office2000.cz (dále jen
e-shop“), jehož provozovatelem je prodávající.

1.3.    Kupujícím se pro účely kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku (dále jen „spotřebitel“) nebo podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“). Spotřebitel a podnikatel mohou být dále společně označování jako kupující (dále jen „kupující“).

1.4.    Kontaktní údaje prodávajícího:

1.4.1.   adresa pro elektronickou komunikaci: obchod@office2000.cz

1.4.2.   telefonní kontakt: (+420) 532 192 532

1.5.    Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Odchylná ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně
v kupní smlouvě, přičemž v takovém případě mají individuálně sjednaná ustanovení v kupní smlouvě přednost před zněním obchodních podmínek.

1.6.    Tyto obchodní podmínky byly sepsány a jsou dostupné v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána rovněž v českém jazyce.

 

 1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1.    Informace o hlavních vlastnostech zboží a jeho povaze jsou uvedeny u jednotlivého zboží nabízeného prostřednictvím e-shopu. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny
v českých korunách. Součástí ceny zboží je daň z přidané hodnoty (tzv. DPH),
kdy sazba této daně se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2.2.    Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených v kupní smlouvě dodat zboží kupujícímu a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

2.3.    Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, předmět plnění neobsahuje montáž, uvedení zboží do provozu a zaškolení obsluhy při jeho používání.

 

 1. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

3.1.    Kupujícímu nevznikají žádná práva na užívání osobních či majetkových autorských práv nebo práv vyplývajících z průmyslového vlastnictví, zejména nikoliv však výlučně ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů, patentů, obchodních firem či jiných názvů, firemních log apod. prodávajícího či dalších společností, jejichž zboží se vyskytuje v obchodní nabídce prodávajícího, pokud není stanoveno jinak.

 

 1. OBJEDNÁVKA, KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Náklady za prostředky umožňující komunikaci na dálku vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, tj. náklady na internetové připojení a za telefonní hovory, hradí kupující dle smluvních podmínek dodavatelů telekomunikačních služeb. Za použití prostředků umožňující komunikaci na dálku nejsou ze strany prodávajícího účtovány žádné zvláštní poplatky.

4.2.    Kupující provádí objednávku zboží buďto:

4.2.1.     prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo

4.2.2.     vyplněním požadovaných údajů objednávkového formuláře

4.3.    Kupující v rámci svého nákupu zvolí v e-shopu jednotlivé zboží, jeho množství, způsob platby a doručování. Kupující je v rámci objednávky instruován a prováděn jednotlivými kroky ze strany e-shopu. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno překontrolovat informace týkající se zboží, jeho ceny a množství, dále způsobu platby a doručování, jakož i informace týkající se kontaktních údajů kupujícího včetně jeho fakturační a dodací adresy.

4.4.    Kliknutím na tlačítko „Objednávka s povinností platby” je ze strany kupujícího učiněna závazná objednávka zboží a kupující bere na vědomí, že tímto okamžikem se zavazuje k uzavření kupní smlouvy. Předpokladem uzavření kupní smlouvy je řádné a správné vyplnění všech povinných údajů objednávkového formuláře
a udělení souhlasu s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

4.5.    Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu na jím uvedený e-mail v objednávce potvrzení o obdržení objednávky. Odesláním tohoto potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Za účelem umožnění trvalého uchování dat jsou kupujícímu společně s potvrzením o obdržení objednávky zaslány rovněž i obchodní podmínky v jejich znění ke dni uzavření kupní smlouvy.

4.6.    Kupující může při objednávce zboží zvolit následující způsoby platby:

4.6.1.   platba na dobírku

4.6.2.   bezhotovostní platba předem

4.6.3.   on-line platba prostřednictvím služby PayU

4.7.    V případě platby na dobírku uhradí kupující kupní cenu přepravci při převzetí zboží.

4.8.    V případě bezhotovostní platby předem prodávající zašle kupujícímu po obdržení objednávky platební údaje potřebné k provedení platby převodem na bankovní účet prodávajícího. Okamžikem zaplacení se pro účely bezhotovostní platby rozumí připsání sjednané částky na bankovní účet prodávajícího.

4.9.    V případě on-line platby prostřednictvím služby PayU se kupující řídí pokyny zvoleného poskytovatele platební brány.

4.10. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Vystavená faktura je přiložena k dodávanému zboží.

4.11. Náklady spojené s dodáním zboží a podmínky jeho bezplatného dodání jsou uváděny v e-shopu při vyplňování objednávky. Cena za přepravu zboží je uváděna bez daně z přidaného hodnoty a platí pouze pro rozvoz na území České republiky.

4.12. Případné slevy z různých slevových akcí nelze vzájemně kombinovat.

 

 1. MÍSTO A ČAS DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.    Vybrané zboží bude kupujícímu doručeno prostřednictvím přepravní společnosti.

5.2.    Termín dodání zboží je nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit; v tomto případě je však povinen o této okolnosti kupujícího neprodleně informovat.
Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

5.3.    Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad nebo poškození neprodleně oznámit tuto skutečnost přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, je-li jeho obal viditelně poškozen.

5.4.    Kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání. Objedná-li si kupující více kusů zboží, které lze podle jejich povahy doručit samostatně, je prodávající oprávněn dodat kupujícímu zboží po částech. Odmítne-li kupující bezdůvodně převzít zboží nebo zapříčiní-li z důvodů výhradně na jeho straně nutnost opakovaného doručování zboží, uhradí prodávajícímu zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s opakovaným doručováním.

5.5.    Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě doručení. Odmítne-li kupující bezdůvodně převzít dodané zboží, má se za to, že zboží bylo dodáno dnem odmítnutí jeho přijetí.

5.6.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
nebo okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat. Vlastnické právo na kupujícího však přechází okamžikem úplné úhrady kupní ceny.

 

 1. PRÁVA SPOTŘEBITELE

6.1.    Práva a povinnosti níže uvedená v tomto článku se vztahují na spotřebitele,
který uzavřel kupní smlouvu distančním způsobem.

6.2.    Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem
ve lhůtě 14 dnů ode dne:

6.2.1.   převzetí zboží

6.2.2.   převzetí posledního kusu zboží, objednal-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně

6.2.3.   převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávající se z několika položek nebo částí

6.2.4.   první dodávky zboží, je-li ve v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu

6.3.    Spotřebitel může za účelem odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář ve formátu PDF nebo on-line formulář; oba formuláře jsou dostupné
na internetových stránkách prodávajícího: https://www.office2000.cz/obchodni-podminky. Spotřebitel není povinen použít vzorový PDF formulář nebo on-line formulář a může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoliv jeho jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

6.4.    Spotřebitel může odstoupení od kupní smlouvy zaslat:

6.4.1. písemně na adresu sídla prodávajícího uvedeného v těchto obchodních podmínkách

6.4.2.   vyplněním on-line formuláře dostupného na internetových stránkách prodávajícího

6.4.3.   zasláním e-mailu na adresu elektronické pošty: reklamace@office2000.cz

6.5.    Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

6.6.    Za účelem usnadnění komunikace a snazšího uplatnění práva na odstoupení
od kupní smlouvy doporučuje prodávající, aby spotřebitel zaslal společně se zbožím rovněž i doklad prokazující zakoupení tohoto zboží u prodávajícího.

6.7.    Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nahradí mu prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí. Náklady spojené s odstoupením od kupní smlouvy, tj. zejména poštovné při vrácení zboží, nese kupující.

6.8.    Nemůže-li být zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, je spotřebitel povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s vrácením takového zboží v plné výši.

6.9.    Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů
od odstoupení od kupní smlouvy, kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, kterou od něho na základě kupní smlouvy přijal.

6.10. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než obdrží zboží,
nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení kupní ceny použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro zaplacení kupní ceny, pokud nebylo výslovně určeno jinak.

6.11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

6.11.1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy

6.11.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

6.11.3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření kupní smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí 30 dnů
a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího

6.11.4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám

6.11.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím

6.11.6. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví
nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil

6.11.7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu
v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil

 

 1. 7PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva z vadného plnění jakož i postup při uplatňování těchto práv je blíže upraven v reklamačním řádu, který je společně s těmito obchodními podmínkami nedílnou součást kupní smlouvy.

7.2.    Reklamační řád je dostupný na internetových stránkách prodávajícího: https://www.office2000.cz/reklamacni-rad.

 1. PROGRAM SPOKOJENOSTI

8.1.    Prodávající ověřuje spokojenost kupujícího s nákupem v e-shopu prostřednictvím
e-mailových dotazníků v rámci programu „Ověřeno zákazníky“, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen.

8.2.    E-mailový dotazník je kupujícímu odeslán po každém nákupu v e-shopu, pokud kupující ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jejich zasílání neodmítne.

8.3.    Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu „Ověřeno zákazníky“ prodávající provádí na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem v e-shopu.

8.4.    Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávající využívá zpracovatele, kterým je společnost Heureka Group a.s.,
IČ: 078 22 774, se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, jež provozuje srovnávací portál Heureka.cz.; uvedené společnosti prodávající předává informace
o zakoupeném zboží a e-mailové adrese kupujícího. Jakékoliv osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí osobě pro její vlastní účely.

8.5.    Kupující může proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu „Ověřeno zákazníky“ kdykoli odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě odmítnutí souhlasu nebude kupujícímu dotazník nadále zasílán.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Informace týkající se rozsahu a účelu zpracovávání osobních údajů kupujícího, podmínek jejich předávání třetím osobám, dobu zpracování osobních údajů a práv kupujícího vyplývající ze zpracovávání osobních údajů jsou blíže upraveny v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího: https://www.office2000.cz/ochrana-osobnich-udaju.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

10.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.3. Práva a povinnosti kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.4.    Prodávající může znění těchto obchodních podmínek jednostranně měnit
či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Má se za to, že kupující,
který uzavírá kupní smlouvu, souhlasí se zněním aktuálních obchodních podmínek.

11.5. Zakoupí-li kupující zboží, které je považováno za elektrozařízení ve smyslu zákona
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné, aby po ukončení jeho životnosti bylo toto zboží odevzdáno na místě zpětného odběru. Kupující může odpadní elektrozařízení bezplatně odevzdat na kterémkoliv sběrném místě. Seznam sběrných míst je dostupný na https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

11.6. Technické změny, omyly, popř. chyby jsou vyhrazeny. Některé fotografie, názvy, loga a barvy výrobků mohou mít pouze ilustrativní charakter.

11.7. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 6. 1. 2023


Související odkazy:

Proč nakupovat u nás

Kontaktní místo Office2000.cz

Zde nás najdete - mapa

OFFICE SYSTEM s.r.o.
Vápenice 17
796 01 Prostějov
Kontakt
Novinky a slevy na Váš e-mail:
Porovnat zboží 0