Reklamační řád

vyhlášený společností
 
OFFICE SYSTEM s.r.o., Prostějov, Vápenice 17, IČO 26900467, 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43849
 
s platností od 6. 1. 2023
 
  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) je vydán v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), společností OFFICE SYSTEM s.r.o.,
IČ: 269 00 467, se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov (dále jen „prodávající“).

1.2.    Tento reklamační řád v souladu se zněním čl. 7 obchodních podmínek samostatně upravuje podmínky a způsob uplatnění práva kupujícího z vadného plnění kupní smlouvy (dále jen „reklamace“) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu nacházejícího se na webových stránkách: https://www.office2000.cz/ (dále jen
e-shop“), jakož i postup kupujícího při reklamaci.

 1.3.   Tento reklamační řád je společně s obchodními podmínkami nedílnou součástí kupní smlouvy. Reklamační řád byl sepsán a je dostupný v českém jazyce.

1.4.    Reklamační řád je dostupný na internetových stránkách prodávajícího: https://www.office2000.cz/reklamacni-rad.

 

  1. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

2.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

2.1.1.   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem

2.1.2.   je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil

2.1.3.   je dodané s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu
k montáži nebo instalaci

2.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

2.2.1.   je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá,
i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem

2.2.2.   zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením

2.2.3.   je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat

2.2.4.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy

2.3.    Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

2.4.    Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1.    Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí.
U zboží podléhajícího rychlé zkáze, např. potravin, drogérie apod., se doba pro vytknutí vady řídí dobou minimální trvanlivosti uvedené na obalu tohoto druhu zboží. Při koupi použitého zboží může kupující vytknout vadu v době jednoho roku od převzetí.

3.2.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není:

3.2.1.   opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání

3.2.2.   změna zboží, která vznikla v důsledku nedostatečné nebo nevhodné péče
a údržby, a/nebo v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno

3.3.    Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

3.4.    Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

3.5.    Prodávající odstraní vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší.

3.6.    Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

3.6.1.   prodávající ve smyslu ustanovení ods. 3.4. tohoto článku odmítl vadu odstranit

3.6.2.   se vada projeví opakovaně

3.6.3.   je vada podstatným porušením kupní smlouvy

3.6.4.   je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě dohodnuté s kupujícím

3.7.    Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

3.8.    Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

3.9.    Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

 

  1. ZÁRUKA ZA JAKOST

4.1.    Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému výrobcem, a že si zachová výrobcem stanovené vlastnosti.

4.2.    Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody
na zboží na kupujícího vnější událost, zejména nikoliv však výlučně pád nebo náraz zboží, poškození pískem nebo vodou apod. Prodávající neodpovídá za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností, škod vzniklých v důsledku neodborného používání zboží, škod způsobených nepostupováním dle návodu
a chybnou manipulací, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami
na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování.

4.3.    Zboží, jež vykazuje vady vzniklé chybnou manipulací kupujícím, prodávající po dohodě s kupujícím opraví mimo záruku na náklady kupujícího.

4.4.    Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout ve lhůtě určené délkou záruční doby.

4.5.    Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

  1. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

5.1.    Kupující uplatňuje reklamaci:

5.1.1.   prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách prodávajícího: https://www.office2000.cz/reklamacni-rad

5.1.2.   zasláním e-mailu na adresu elektronické pošty: reklamace@kancelar123.cz

5.2.    Kupující při uplatnění reklamace uvede, jaké vady zboží vykazuje a jakým způsobem se tyto vady projevují. Současně kupující uvede, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

5.3.    Za účelem usnadnění komunikace a snazšího uplatnění reklamace prodávající doporučuje, aby kupující zaslal společně se zbožím rovněž i doklad prokazující zakoupení tohoto zboží u prodávajícího.

5.4.    Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

5.5.    Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. 

5.6.    V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu těchto nákladů může kupující uplatnit u prodávajícího nejpozději do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.      Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 6. 1. 2023.

 

Související odkazy:

Proč nakupovat u nás

Kontaktní místo Office2000.cz

Zde nás najdete - mapa

OFFICE SYSTEM s.r.o.
Vápenice 17
796 01 Prostějov
Kontakt
Novinky a slevy na Váš e-mail:
Porovnat zboží 0